คอร์สเรียน

คอร์สภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ EPS

คอร์สอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีก่อนการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี

(คอร์สเตรียมบิน)

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาทั้ง 3 แห่ง คือ กรุงเทพ อุดรธานี และลำปาง ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System – EPS)

ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น