แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บนถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร  อาจารย์ วิทยากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการสอน มีความชำนาญในวิชาที่สอน อาคารเรียนสะดวกสบาย ห้องเรียนปรับอากาศ สามารถรองรับผู้เรียนได้มากกว่า 200 คน และยังมีห้องพักให้พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่เรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนแม้นศรีฯ ยังมีสาขาที่เปิดดำเนินการสอนอีก ดังนี้

 • โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง
  ตั้งอยู่เลขที่ 106/5-7 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน 
 • โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธานี
  ตั้งอยู่เลขที่ 585/4-7 หมู่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น (ตรงข้ามทางเข้าวัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานเช่นกัน

“ เป็นเลิศด้านภาษา พัฒนาความรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม ”

 1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาของโลก ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและแบบออนไลน์ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 2. มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 3. เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้าน ทั้งด้านภาษา สภาพแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนกฎหมายของประเทศนั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและระบบออนไลน์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผสมผสานร่วมกันเพื่อสร้างห้องเรียนเสมือนจริงให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ทั่วถึงจากทุกสถานที่
 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน เพื่อสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะครบตามหลักสูตร
 2. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นระบบ เข้าใจง่าย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประกอบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคมสมัยใหม่ เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
อยากไปทำงานเกาหลี โรงเรียนแม้นศรี