แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บนถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร  อาจารย์ วิทยากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการสอน มีความชำนาญในวิชาที่สอน อาคารเรียนสะดวกสบาย ห้องเรียนปรับอากาศ สามารถรองรับผู้เรียนได้มากกว่า 200 คน และยังมีห้องพักให้พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่เรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนแม้นศรีฯ ยังมีสาขาที่เปิดดำเนินการสอนอีก ดังนี้

 • โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง
  ตั้งอยู่เลขที่ 106/5-7 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน 
 • โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธานี
  ตั้งอยู่เลขที่ 585/4-7 หมู่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น (ตรงข้ามทางเข้าวัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานเช่นกัน
 1. เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศที่จะไปทำงาน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
  วัฒนธรรม และภาษาของประเทศนั้นๆ
 2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถทำงานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดีและสื่อสารได้ดี
 3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีสุขภาพจิตใจดี ทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย มีมานะอดทนเข้าใจสถานการณ์ทั่วๆ ไป มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์
 1. มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาของโลก
 2. จัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 3. เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะออกไปทำงานต่างประเทศ

“ พัฒนาคนด้วยการเรียน พากเพียรเป็นคนดี มีศักดิ์ศรี มีความมั่นใจ ก้าวไกลทันโลก ”

อยากไปทำงานเกาหลี โรงเรียนแม้นศรี