ทำไมต้องเรียนภาษาเกาหลีที่

"แม้นศรีฯ"

มั่นใจได้

เพราะเป็นสถาบันที่รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System – EPS)

แนวการสอน

 • เริ่มเรียนจากพื้นฐานภาษาเกาหลี ตั้งแต่พยัญชนะ สระ
 • สอนครบทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง ระบบโครงสร้างประโยค
 • ติวเข้มคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบจนแม่นยำ
 • เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ เจาะโจทย์ วิเคราะห์คำตอบ
 • ฝึกทำข้อสอบกว่า 2,000 ข้อจนชำนาญ
 • เจาะลึกข้อสอบจริงทุกๆ ปีที่ผ่านมาและปีล่าสุด
 • มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง
 • ติวสอบทักษะด้านภาษาและฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์เสมือนจริง

มาตรฐานการเรียนการสอน

 • ทีมอาจารย์คุณภาพ มีความรู้ความสามารถโดยตรงในวิชาที่สอน สอนสนุก เข้าใจง่าย
 • เรียนสด สอนสด ในห้องเรียนปรับอากาศ
 • สื่อการเรียนการสอนทันสมัย

การบริการของโรงเรียน

นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เข้มข้น เจาะลึกแล้ว โรงเรียนยังดูแลผู้เรียนตั้งแต่
 • พาไปสมัครสอบกับกระทรวงแรงงาน
 • ติวเข้มก่อนสอบ
 • พาไปสอบ
 • ติวสอบทักษะความสามารถทั้งด้านการสัมภาษณ์เป็นภาษาเกาหลีและฝึกใช้อุปกรณ์ทักษะเสมือนจริง
 • พาไปรายงานตัวเมื่อสอบผ่าน
 • ตรวจสอบเอกสาร ติดตามผล ดูแล ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนจนถึงวันเดินทาง

ไปทำงานเกาหลีดีอย่างไร?