โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

About

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีสำหรับคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี

อาคารเรียนสะดวกสบาย ห้องเรียนปรับอากาศ สามารถรองรับผู้เรียนได้มากกว่า 200 คน และยังมีห้องพักให้พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่เรียน 

ขั้นตอนการไปทำงานประเทศเกาหลี

อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา