เกษตรกรรมและปศุสัตว์

เกษตรกรรมและปศุสัตว์

 (Agriculture & Livestock)

งานเกษตรกรรมและปศุสัตว์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. เพาะปลูก (Growing of crops) ทำงานเกี่ยวกับการเพาะปลูก บำรุง ดูแล เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ผักสลัด เห็ด เป็นต้น
  2. เลี้ยงสัตว์ (Farming of animals) จะทำงานในฟาร์มเป็ด ไก่ สุกร วัว ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ ให้อาหาร ทำความสะอาด เก็บไข่ รีดน้ำนม เป็นต้น

รูปถ่าย งานเกษตรเพาะปลูก

รูปถ่าย งานเกษตรปศุสัตว์

วิดีโอ งานเกษตรเพาะปลูก

ฟาร์มเห็ด

อยากไปทำงานเกาหลี โรงเรียนแม้นศรี