กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบไปทำงานเกาหลี ในประเภทงานเกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบไปทำงานเกาหลี ในประเภทงานเกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครสอบ EPS Point System ครั้งที่ 9 ในประเภทงานเกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง

วันที่รับสมัคร 28-31 ตุลาคม 2563

สถานที่รับสมัคร 5 แห่งคือ

 1. ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
 2. ศูนย์การรับสมัครลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง
 3. ศูนย์การรับสมัครอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2
 4. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบ 23 พฤศจิกายน 2563

วันสอบ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น

ค่าสมัคร 780 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ รับเพศชายและหญิง
 2. ประเภทกิจการก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย
 3. อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2523 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2545)
 4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 5. สายตาไม่บอดสี
 6. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค
 7. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงและไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก
 8. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 9. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 10. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
 11. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือวีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
 3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5X4.5 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 ใบ

ผู้สนใจเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมความพร้อม ติดต่อได้ที่โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา กรุงเทพมหานคร อุดรธานี และลำปางค่ะ

แม้นศรีกรุงเทพฯ โทร 02 938 0265 โทร/ไลน์ 063 225 1227, 063 225 1228

แม้นศรีอุดร โทร. 042 292 490, 080 195 8882, 083 337 3365 Line: maensriudon

แม้นศรีลำปาง โทร. 054 228 619-20, 086 428 8639 Line: maensri999

 843 total views